Ilgalaikės socialinės globos paslaugos

Licenzijos rūšis: Institucinė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia

Ilgalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Eil.

Nr.

Paslaugos

pavadinimas

Paslaugos apibudinimas
1.Informavimas

Teikiame gyventojui ir jo artimiesiems informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

Sudarome sąlygas asmeniui gauti reikiamą informaciją.

Užtikriname informacijos apie asmenį konfidencialumą.

2.Konsultavimas

Įstaigos specialistai kartu su asmeniu ar artimaisiais analizuoja probleminę situaciją, konsultuoja asmenį ar šeimos narį ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Įstaigoje sudarytos sąlygos konsultuotis su medicinos, savivaldybės, švietimo ir kitų įstaigų specialistais.

3.Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkaujame stiprinant/atkuriant ryšius su artimaisiais bei giminėmis.

Suteikiama pagalba gyventojui, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Tarpininkaujame tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos, tarp vietos savivaldos institucijų, visuomeninių ir kitų organizacijų. Atstovaujame neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius.

4.Apgyvendinimas

Apgyvendiname vienviečiuose, dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose su pagrindiniais baldais ir kitomis reikalingomis asmeniui būtinomis priemonėmis.

Asmeniui suteikiamas privatumą garantuojantis gyvenamasis plotas. Kambarys gyventojui parenkamas atsižvelgiant į kartu gyvenančių asmenų interesus, šeimyninius ryšius, charakterio savybes bei poreikius.

Kiekvienas gyventojas kambaryje aprūpinamas pagrindiniais baldais: lova, kėde, spintele ir kitais reikalingais baldais.

Suteikiami reikalingi komunaliniai patogumai ir užtikrinamos saugios gyvenimo sąlygos atitinkančios teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus.

Kiekvienas gyventojas gali naudotis poilsiui ir užimtumui skirtomis patalpomis. Gyventojui sukurta kuo artimesnė jam namų aplinka. Kiekvienas gyventojas aprūpinamas patalyne, sezoną atitinkančiais drabužiais ir avalyne.

5.Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymasSiekiama kuo ilgiau išlaikyti asmens savarankiškumą atliekant įvairias gyvenimiškas funkcijas.

 

  

Siekiame atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Gyventojas skatinamas dalyvauti tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.

Lavinami gyventojų maisto gaminimo, buitiniai bei asmens higienos įgūdžiai (gyventojams siūlome patiems pasigaminti maistą, nusiplauti rankas prieš valgį, išsiplauti indus ir kt.).

6.Socialinių paslaugų paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas

Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigoje ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis, personalu.

Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir socialinės globos įstaiga pasirašo sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje. Sutarties turinys yra aiškus, suprantamas, nedviprasmiškas.

Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo yra supažindintas su socialinės globos įstaigos gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos įstaigoje dokumentais. Žymos apie tai užfiksuojamos sutartyje ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuojami, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Sutarties nutraukimas yra užfiksuotas asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Praėjus 1,5 mėnesio adaptaciniam laikotarpiui, asmeniui sudaromas individualus socialinės globos planas,(toliau- ISGP) kuriame pateikiama detali informacija apie asmens socialinius ryšius, šeimą, informacija iš paslaugas teikiančio šeimos gydytojo apie asmens sveikatos būklę ir informacija apie socialinės globos įstaigoje įvertintus asmens poreikius. ISGP numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuotos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros, psichologinės ir kt.), kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos. Rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, kas patikslinta) ir kita. ISGP yra kiekvieno asmens byloje. ISGP rengia socialinės globos įstaigos socialiniai darbuotojai, slaugytojos, užimtumo specialistai, psichologas, o esant poreikiui, dalyvauja ir kitų sričių darbuotojai. Sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP, yra užtikrinamas paties asmens dalyvavimas. Asmeniui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios asmens specialiųjų poreikių tenkinimą. Užtikrinta, kad ISGP yra peržiūrimas ir

  

tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Atsiradus naujoms, su asmens sveikatos būkle ar asmens poreikiais susijusioms aplinkybėms ISGP yra peržiūrimas po šių aplinkybių atsiradimo.

Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.

Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga, planuodama ir teikdama socialinę globą asmeniui, nuolat palaiko ryšį su asmens globėju, rūpintoju, pateikia informaciją apie ISGP sudarymo, peržiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens interesams.

7.Darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumasDarbo terapija (užimtumas) įstaigoje organizuojamas pagal kiekvieno gyventojo individualius poreikius ir savarankiškumo lygį. Sudaromos sąlygos pasirinkti su darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo susijusias veiklas: maisto ruošimas, asmeninių drabužių ir patalynės priežiūra, savo kambario ir bendrųjų patalpų tvarkymas ir estetinio grožio kūrimas, globos namų aplinkos priežiūra ir grąžinimas(lapų grėbimas, gėlynų priežiūra, šiukšlių surinkimas ir kt. ), siuvimas, mezgimas, vėlimas, pynimas, dailės dirbiniai, keramika, ir pan.
8.Maitinimas

Pagal įstaigoje patvirtintus įkainius gyventojai maitinami 4 kartus per dieną, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims.

Gyventojai valgo globos namų valgykloje, tačiau esant poreikiui (pablogėjus sveikatos būklei ar nevaikštantiems gyventojams), maistas pristatomas į kambarį.

Gyventojui sudaroma galimybė suprantama forma kasdien susipažinti su valgiaraščiu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.

Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir esant medikų rekomendacijoms gali būti keičiamas maitinimo dažnumas, organizuojamas specialus dietinis maitinimas.

Gyventojams taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta, t.y. trintas, paskystintas maistas, ir užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba juos maitinant.

Gyventojas turi galimybę bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos, arbatos, vandens.

9.

Asmeninės higienos

paslaugų

organizavimas

Gyventojai aprūpinami būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis.

Suteikiama pagalba atliekant asmens higienos procedūras t.y. plaukų kirpimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, ausų valymas, sauskelnių keitimas, pagalba tualete ir k.t.

Gyventojams negalintiems pasirūpinti asmens higiena, organizuojamas kasdienis higienos paslaugų teikimas.

Gyventojai maudomi vieną kartą į savaitę arba pagal poreikį. Organizuojamos skalbimo paslaugos.

 

10.Dvasinių poreikių tenkinimas

Suteikiame galimybę lankytis bažnyčioje, cerkvėje arba pagal gyventojo tikėjimą kitoje dvasinėje bendruomenėje.

Organizuojame ir švenčiame religines šventes globos namuose. Gyventojams sudarytos sąlygos įstaigos koplytėlėje pasimelsti, ramiai pabūti.

Gyventojams sudarytos sąlygos prieiti išpažinties organizuojamos kunigo paslaugos institucijoje.

11.Sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas

Gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

Įstaigoje teikiamos: psichiatro, psichologo, bendrosios praktikos slaugytojos, masažuotojo, kineziterapeuto paslaugos.

Pagal gyventojų poreikius, sveikatos būklę organizuojame chirurgo, psichiatro, psichologo ir kitų specialistų konsultacijos, Bendradarbiaujame su sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant gyventojų sveikatos problemas. Lydyme gyventojus į gydymo įstaigas, sanatorijas.

Informuojame artimuosius apie jų artimojo sveikatos būklę. Medicinos personalo vizitacija įstaigoje atliekama pagal sudarytą dienotvarkę arba pagal asmens poreikį.

Atliekame sveikatos priežiūros procedūras, suteikiame pirmąją medicininę pagalbą.

Tarpininkaujame dėl galimybės gauti reikalingas gydymo, slaugos, reabilitacijos paslaugas.

Aprūpiname specialiosiomis techninėmis pagalbos priemonėmis, protezinėmis-ortopedinėmis priemonėmis vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuojame odontologijos, protezavimo paslaugas gyventojui teisės aktų nustatyta tvarka.

Užtikriname profilaktinį gyventojų sveikatos tikrinimą.

Sudarome gyventojų sveikatos priežiūros ir slaugos planus, ir užtikriname jų vykdymą.

Teikiame poliatyvią slaugą ir ją vykdome.

Organizuojame fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų teikimą Gyventojus aprūpiname medikamentais, slaugos priemonėmis, tvarsliava ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka.

12.Psichologinė pagalba

Gyventojui įstaigoje užtikrinama psichologinės paslaugos. Gyventojai konsultuojami individuliai, sprendžiamos jų psichologinės problemos.

Organizuojami grupiniai ir individualūs psichologo užsiėmimai.

13.Sportinės veiklos organizavimas

Gyventojams sudarytos sąlygos treniruotis, ruoštis varžyboms. Gyventojai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų bei kitų globos namų organizuojamuose bendruose sportiniuose turnyruose, varžybose.

Sudarytos sąlygos žaisti biliardą, lauko tenisą, stalo tenisą, krepšinį, smiginį, šaškėmis, šachmatais ir užsiimti kita sportine veikla. Įstaigoje propaguojamas sveikos gyvensenos ugdymas.

 

14.

Transporto

paslaugos

Paslauga, teikiama asmenims pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
15.

Sociokultūrinės

paslaugos

Laisvalaikio organizavimo paslauga teikiama siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Organizuojant ir teikiant šias paslaugas gyventojai gali bendrauti, dalyvauti individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, sudaromos sąlygos dalyvauti bendruomeninėje veikloje, užsiimti mėgstama veikla: spaudos, knygų skaitymas, internetiniai ir stalo žaidimai, filmų peržiūros, saviveiklos organizavimas, išvykos, parodų, koncertų lankymas ir pan., popiečių organizavimas valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykos į kultūros renginius, ekskursijos, TV laidų žiūrėjimas, radijo laidų klausymas, laidų aptarimai, diskusijos aktualia tema, švietėjiška veikla.

Sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriais, biblioteka-skaitykla įstaigoje ir organizuojami apsilankymai viešojoje savivaldybės bibliotekoje.

16.

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo

savarankiškumo lygį

Organizuojama socialinių projektų ir programų įgyvendinimas, kurių metų į veiklas įtraukiami gyventojai.

Organizuojamos mokamos transporto paslaugos.

Tarpininkaujam teikiant laidojimo paslaugas, mirusių vienišų gyventojų kapų priežiūra.

Ilgalaikė socialinė globa skirta suaugusiems asmenims su negalia.

Šią paslaugą gauti turi teisę:

  • Lietuvos Respublikos piliečiai;
  • Užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Paslaugos teikimo būdas: Paslauga teikiama ne elektroninėmis priemonėmis.

Apmokėjimas už socialines paslaugas.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., - ir į turtą.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Paslaugos teikimo trukmė /dažnumas:

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su negalia, teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

Paslaugos rezultatas:

Asmuo gauna ilgalaikę socialinę globą.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdibNTqLO

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkiZFq

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF

Paslaugos inicijavimo forma:

Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).

Duomenys ir informacija kurią turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

  • Asmuo atvykdamas į globos namus turi pateikti dokumentus;
  • Asmens pasas, tapatybės kortelė arba leidimas nuolatinai gyventi Lietuvoje;
  • Neįgaliojo pažymėjimas;
  • Kompensuojamų vaistų pasas;
  • Banko sąskaitos numeris.

Duomenys apie informaciją ir dokumentus kuriuos paslaugos teikėjas gauna:

Globos namai iš savivaldybės gauna asmens bylos dokumentus, ne vėliau, kaip asmens apgyvendinimo dieną. Asmens bylą sudaro:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ar kt.);

Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);

Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a);

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo ;

Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).

Asmens arba padalinio atsakingo už paslaugos teikimą kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė: Loreta Grigaliūnienė

Pareigos: direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Telefono numeris: 8 694 57009

Elektroninio pašto adresas: [email protected]

Įstaigos adresas ir kontaktai :

Vardas, pavardė: Vida Meškėnienė

Pareigos: direktorė

Telefono numeris: 8-386-61275 , mob.tel. 8 671 30814

Elektroninio pašto adresas: [email protected]

Pareigos: sekretorė Zita Filimonova

Tel. 8-386-61275

Elektroninio pašto adresas: [email protected]

Dūkšto kel. 68, Visaginas, Visagino sav.

Atnaujinimo data: 2023-10-26