EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

EQUASS KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA

2020 m. balandžio 9 d. Visagino socialinės globos namai su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė dalyvavimo projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės, gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės standartų.

EQUASS iniciatyva siekiama įstaigoje socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimo. Darbuotojai skatinami nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų gavėjai gautų kokybiškas paslaugas. Mūsų įstaiga dalyvaudama projekte turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga gavusi EQUASS kokybės sertifikatą paslaugų gavėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims įrodo, kad teikia kokybiškas socialines paslaugas kurios atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS  kokybės principais:

-lyderystė

-personalas

- teisė

-etika

-partnerystė

-dalyvavimas

-orientacija į asmenį

- kompleksiškumas

-orientacija į rezultatus

-nuolatinis gerinimas.

2018 EQUASS sistema yra pritaikyta socialiniam sektoriui ir siūlo visapusišką požiūrį grindžiamą specifiniais kokybės kriterijais veiklos efektyvumo rodikliais, aiškiu išorės vertinimu, audito procedūromis.

1. Misija, vizija, vertybės

2. Kokybės politika

3. 2021 m. metinis veiklos planas

4. Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

5. Kvalifikacijos kėlimo planas

6. Kvalifikacijos kėlimo tvarka

7. Darbuotojų pareigybių ir funkcijų aprašymai

8. Teisių chartija

9. Skundų, prašymų, pasiūlymų, kreipimųsi, įskaitant anoniminius, pateikimo-priėmimo ir nagrinėjimo tvarka

10. Darbuotojų skundų nagrinėjimo tvarka

11. Etikos ir gerovės užtikrinimo politika

12. Etikos kodeksas

13. Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos planas

14. Fizinio ir psichologinio smurto finansinio piktnaudžiavimo prevencijos aprašas

15. Neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslumui, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės

16. Įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, politikos ir procedūrų aprašas

17. Įgalinimo koncepcija

18. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės tvarka

19. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros aprašas

20. Teikiamų paslaugų sąrašas

21. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

22. EQUASS ilgalaikės globos rezultatai 2021 11 16

23. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros aprašas

24. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros

25. Paslaugų gavėjų dalyvavimo individualaus planavimo proceso procedūroje rezultatų rodikliai

26. Savanorių tvarka

27. Etikos ir gerovės politika

28. Darbuotojų samdymo politika

Atnaujinimo data: 2024-02-01