Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam, visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslauga teikiama, kai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Eil.

 

Nr.

Paslaugos

 

pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas
1.Informavimas

Teikiame gyventojui ir jo artimiesiems informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

 

Sudarome sąlygas asmeniui gauti reikiamą informaciją.

Užtikriname informacijos apie asmenį konfidencialumą.

2.Konsultavimas

Įstaigos specialistai kartu su asmeniu ar artimaisiais analizuoja probleminę situaciją, konsultuoja asmenį ar šeimos narį ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų.

 

Įstaigoje sudarytos sąlygos konsultuotis su medicinos, savivaldybės, švietimo ir kitų įstaigų specialistais.

3.Tarpininkavimas ir atstovavimasTarpininkaujame stiprinant/atkuriant ryšius su artimaisiais bei giminėmis. Sprendžiame įvairias asmens (šeimos) teisines, sveikatos, ūkines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., bendradarbiaujame su juridiniais ir fiziniais asmenimis. Tarpininkaujame tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos. Tarp vietos savivaldos institucijų, visuomeninių ir kitų organizacijų. Atstovaujame neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu Socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius.
4.Apgyvendinimas

Apgyvendiname vienviečiuose, dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose su būtinaisiais baldais ir kitomis asmeniui reikalingomis būtinomis priemonėmis. Asmeniui suteikiamas privatumą garantuojantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus.

Kambarys gyventojui parenkamas atsižvelgiant į kartu gyvenančių asmenų interesus, šeiminius ryšius, charakterio savybes bei poreikius.

Kiekvienas gyventojas kambaryje aprūpinamas pagrindiniais baldais: lova, kėdė, spintelė ir kiti reikalingi baldai.

Suteikiami reikalingi komunaliniai patogumai ir užtikrinamos saugios gyvenimo sąlygos.

Kiekvienas gyventojas gali naudotis poilsiui ir užimtumui skirtomis patalpomis.

  

Asmeniui sukurta kuo artimesnė jam aplinka.

Kiekvienas gyventojas aprūpinamas patalyne, sezoną atitinkančiais drabužiais ir avalyne.

5.Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Siekiama kuo ilgiau išlaikyti asmens savarankiškumą atliekant įvairias gyvenimiškas funkcijas.

Tvarkome pinigų apskaitą, padedame apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.

Gyventojams siūlome patiems pasigaminti maistą. Lavinami buitiniai ir asmens higienos įgūdžiai (nusiplauti rankas prieš valgį, išsiplauti indus ir kt.).

6.Paslaugų paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas

Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigoje ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis, personalu ir pan.

Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas rūpintojas ir socialinės globos įstaiga yra pasirašę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaryta praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje. Sutarties turinys yra aiškus, suprantamas, nedviprasmiškas.

Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo yra supažindintas su socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos įstaigoje. Žymos apie tai užfiksuotos sutartyje ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuoti, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Sutarties nutraukimas yra užfiksuotas asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

Socialinei globai asmeniui teikti sudarytas ISGP, kuriame pateikta detali informacija apie asmens socialinius ryšius, šeimą, informacija iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo apie asmens sveikatos būklę ir informacija apie socialinės globos įstaigoje įvertintus asmens poreikius. ISGP numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuotos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros, psichologinės ir kt.), kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos, rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, kas patikslinta) ir kita. ISGP yra kiekvieno asmens byloje. ISGP rengia socialinės globos įstaigos socialiniai darbuotojai, slaugytojai, užimtumo specialistas, psichologas, esant poreikiui, dalyvauja ir kitų sričių darbuotojai. Visa tai yra užfiksuota asmens ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

Sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP, yra užtikrinamas paties asmens dalyvavimas.

  

Asmeniui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios asmens specialiųjų poreikių tenkinimą. Užtikrinta, kad ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Atsiradus naujoms, su asmens sveikatos būkle ar asmens poreikiais susijusioms aplinkybėms, ISGP yra peržiūrimas po šių aplinkybių atsiradimo.

Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.

Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga, planuodama ir teikdama socialinę globą asmeniui, nuolat palaiko ryšį su asmens globėju, rūpintoju, pateikia informaciją apie ISGP sudarymo, peržiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens interesams.

7.Darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumasDarbo terapija (užimtumas) gyventojams įstaigoje organizuojama pagal kiekvieno individualius poreikius ir savarankiškumo lygį. Sudaromos sąlygos pasirinkti su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusias veiklas: maisto ruošimas, asmeninių drabužių ir patalynės priežiūra, savo kambario ir bendrųjų patalpų tvarkymas ir estetinio grožio kūrimas, globos namų aplinkos priežiūra ir gražinimas (lapų grėbimas, gėlynų priežiūra, šiukšlių surinkimas ir kt.), siuvimas, mezgimas, vėlimas, pynimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan., maisto gaminimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.
8.Maitinimas

Pagal įstaigoje patvirtintus įkainius gyventojai maitinami 4 kartus per dieną.

Gyventojai maitinami vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims.

Gyventojai valgo globos namų valgykloje, tačiau, esant poreikiui, (pablogėjus sveikatos būklei ar nevaikštantiems gyventojams) maistas pristatomas į kambarį.

Gyventojui sudaroma galimybė suprantama forma kasdien susipažinti su valgiaraščiu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.

Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu.

Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir esant medikų rekomendacijoms gali būti keičiamas maitinimo dažnumas, organizuojamas specialus dietinis maitinimas.

Specialus maisto paruošimas ir maitinimas gyventojams (taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta, t. y. trintas, paskystintas maistas, ir užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba juos maitinant.

Gyventojas turi galimybę bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos, arbatos.

  Organizuojami psichologiniai grupiniai ir individualūs užsiėmimai.
13.Sportinės veiklos organizavimas

Gyventojams sudarytos sąlygos treniruotis, ruoštis varžyboms. Gyventojai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų bei kitų globos namų organizuojamuose bendruose sportiniuose turnyruose, varžybose.

Sudarytos sąlygos žaisti biliardą, lauko tenisą, stalo tenisą, krepšinį, smiginį, lošti šaškėmis, šachmatais ir užsiimti kita sportine veikla Įstaigoje propaguojamas sveikos gyvensenos ugdymas.

14.Transporto paslaugosPaslauga teikiama asmenims pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
15.

Sociokultūrinės

 

paslaugos

Laisvalaikio organizavimo paslauga teikiama siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Organizuojant ir teikiant šias paslaugas gyventojai gali bendrauti, dalyvauti individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, sudaromos sąlygos dalyvauti bendruomeninėje veikloje, užsiimti mėgstama veikla: spaudos, knygų skaitymas, interneto ir stalo žaidimai, filmų peržiūros, saviveiklos organizavimas, išvykos, parodų, koncertų lankymas ir pan., popiečių organizavimas. Valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas. Išvykos į kultūros renginius, ekskursijos.

TV laidų žiūrėjimas, radijo laidų klausymas, laidų aptarimai, diskusijos aktualia tema. Švietėjiška veikla.

Sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriais, biblioteka-skaitykla įstaigoje ir organizuojami apsilankymai viešojoje savivaldybės bibliotekoje.

16.

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal j o

 

savarankiškumo lygį

Organizuojamas socialinių projektų ir programų įgyvendinimas, kurių metu į veiklas įtraukiami gyventojai.

Mokamos transporto paslaugos.

Laidojimo apeigų organizavimas, mirusių vienišų gyventojų kapų priežiūra.

Paslaugų paskyrimas, planavimas, apmokėjimas:

Dėl trumpalaikės „atokvėpio“ socialinės globos paslaugos asmuo gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiogiai į globos namus.

Socialinės globos įstaiga pati tvarko trumpalaikės globos eilę ir tvirtina trumpalaikės socialinės globos teikimo tvarką.

Paslaugos administravimas yra neatlygintinas, tačiau paslauga yra atlygintina.

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir socialinės globos įstaigos.

Tuo atveju, kai paslauga finansuojama iš savivaldybių biudžeto, asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Tuo atveju, kai sutartis sudaroma tarp paslaugą gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos, už trumpalaikės „atokvėpio“ globos paslaugas apmoka asmuo savo lėšomis pagal patvirtintą globos kainą.

Paslaugos gavėjo (asmens siekiančio gauti paslaugą) tipas:

Trumpalaikė „atokvėpio“ socialinė globa skirta suaugusiems asmenims su negalia. Šią paslaugą gauti turi teisę:

 Lietuvos Respublikos piliečiai;

Užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

Kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Paslaugos teikimo būdas: Paslauga teikiama ne elektroninėmis priemonėmis.

Paslaugos rezultatas:

Asmuo gauna trumpalaikę „atokvėpio“ socialinės globos paslaugą institucijoje.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą.

Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-295 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F9EFADBD1FE2/BVWdvilHNR

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdibNTqLO

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkiZFq

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF

Paslaugos inicijavimo forma

Trumpalaikė „atokvėpio“ socialinė paslauga gali būti teikiama socialinės globos įstaigos ir asmens (globėjo ,rūpintojo) tarpusavio susitarimu arba savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).

Duomenys ir informacija, kurią turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

Asmuo atvykdamas į globos namus turi pateikti dokumentus (išvardinti dokumentus):

Savivaldybės sprendimą paslaugoms skirti (jei paslaugą organizuoja savivaldybė);

Asmens pasą, tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

Neįgaliojo pažymėjimą;

Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;

Kompensuojamų vaistų pasą;

Medicininė forma 027/a iš gydančio gydytojo.

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos paslaugos teikėjas gauna pats

Jei trumpalaikės „atokvėpio“ socialinės globos paslaugas organizuoja savivaldybė, Globos namai iš savivaldybės gauna asmens bylos dokumentus ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną. Asmens bylą sudaro:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ar kt.);

Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);

Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a);

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo;

Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).

Globos namų interneto svetainės adresas: [email protected]

Asmens arba padalinio, atsakingo už paslaugos teikimą, kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardė: Loreta Grigaliūnienė

Pareigos: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Telefono numeris: 8 694 57 009

Elektroninio pašto adresas: [email protected]

Įstaigos adresas ir kontaktai:

Vardas, pavardė: Vida Meškėnienė Pareigos: direktorė

Telefono numeris: (8 386) 61 275, mob. 8 671 30 814

Elektroninio pašto adresas: [email protected]

Pareigos: sekretorė Zita Filimonova

Telefono numeris: (8 386) 61 275

Elektroninio pašto adresas: [email protected] 

Dūkšto kel. 68, Visaginas, Visagino sav.

Atnaujinimo data: 2023-10-23