Laikino atokvėpio paslauga

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio asmens, turinčio negalią, globotinio (rūpintinio) socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis auginantys tėvai, prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių(komandiruotės, darbo grafiko pasikeitimas, naujo darbo paieškos, pervargimo, perdegimo sindromo: emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės asmens su negalia priežiūros ir / arba slaugos, negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas - suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Laikino atokvėpio paslaugas gali gauti:

- tėvai, šeimos nariai, globėjai (rūpintojai), globotojai, savo namuose prižiūrintys ar globojantys asmenis kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra;

Laikino atokvėpio paslaugos teikėjas: Visagino socialinės globos namai.

Paslaugos teikimo trukmė:

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 2 iki 24 vai. per parą iki 7 parų per savaitę. Nepertraukiamai paslauga gali būti teikiama ne ilgiau kaip 30 parų imtinais atvejais, pvz., susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui - iki 90 parų. Bendra paslaugos teikimo trukmė negali viršyti 90 parų per 12 mėnesių.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo organizavimas:

Paslauga teikiama - suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (a) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 40 proc. darbingumo lygis ir arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimas derinamas su kitų socialinių paslaugų teikimu ir atitinka ne tik asmens, bet ir jo šeimos, tėvų ar globėjų (rūpintojų) poreikius.

Paslauga neteikiama asmenims, kurie jos teikimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

Paslaugos gavėjui, jo šeimos nariams, tėvams ar globėjams užtikrinama galimybė susipažinti su laikino atokvėpio įstaigoje paslauga. Paslaugos gavėjui sukuriama ir užtikrinama jo poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka organizuojant jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą, aprūpinant patalyne, rankšluosčiais, skiepijamos žinios apie sveiką maitinimąsi, diegiami sveiko maisto pasirinkimo įgūdžiai perkant maisto produktus ar užsisakant maistą viešo maitinimo įstaigose, suteikiant saugaus elgesio įgūdžių ir žinių, užtikrinama apsauga nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų.

Gavėjui užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu paslaugos gavėjo laikino atokvėpio įstaigoje ir paslaugos teikėjo darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir orumo užtikrinimu.

Siekiama paslaugos gavėją įgalinti ir jam padedama įgyti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių. Paslaugos gavėjas naudojasi patogiomis, jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis patalpomis, atitinkančiomis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinančiomis sąlygas paslaugos gavėjui gyventi, ugdytis, leisti laisvalaikį ir tenkinti kitus jo poreikius.

Paslaugos gavėjų poreikių tenkinimą užtikrina kvalifikuota specialistų komanda, kurioje dirba tinkamas asmenines savybes dirbti su žmonėmis su proto ar (ir) psichikos negalia turintys specialistai.

Paslaugos teikimas taip, kad paslaugos gavėjai (jų šeimos, tėvai ar globėjai) jaustųsi saugūs, atsižvelgiant į paslaugos gavėjų (jų šeimų, tėvų ar globėjų) kultūrinius bei religinius skirtumus, gyvenimo būdą, psichosocialinius, fiziologinius poreikius, sveikatos būklę ir pan.

Gyvenamoji aplinka ir laikinas paslaugo gavėjo gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai, kiekvieno paslaugos gavėjo gyvenamajame kambaryje yra šie būtiniausi baldai: lova, spintelė, kėdė, spinta asmeniniams daiktams. Paslaugos gavėjui sudaryta galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, Paslaugos gavėjui užtikrinamos sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į jo pageidavimus, įrengiant reikiamą apšvietimą.

Esant poreikiui tiekėjas suteikia paslaugos gavėjui apgyvendinimą, suteikiant jam atskirą miegamąjį, aprūpinant reikiama patalyne, rankšluosčiais ir organizuojant maitinimą. \ įstaigą paslaugos gavėjas atvyksta turėdamas jam reikalingas higienos priemones ir įrankius, drabužių ir avalynės pamainą (kiekis priklauso nuo planuojamų gyventi dienų skaičiaus), šlepetes, medikamentus ir kitus asmeninius daiktus.

Kreipimosi tvarka dėl Laikino atokvėpio paslaugos:

Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai į paslaugos tiekėją raštu kreiptis dėl paslaugos suteikimo turi ne vėliau kaip trys darbo dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo. Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai nurodo priežastį, dėl kurios prašome suteikti paslaugą, pageidaujamą paslaugos teikimo pradžią (data, valanda) ir planuojamą pabaigą (data, valanda), nurodo, kokio pobūdžio paslaugų reikia - tik pabūti su paslaugos gavėju, padedant jam tenkinti būtiniausius poreikius pan. Kartu su prašymu gauti paslaugą, paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai pateikia preliminarią paslaugos gavėjo dienotvarkę.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo sutartį pasirašo asmuo, turintis teisę pasirašyti, arba jį prižiūrintis šeimos narys, tėvas, globėjas (rūpintojas) ir laikino atokvėpio paslaugos teikėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad asmeniui būtų išaiškinta sutartyje pateikta informacija. Asmeniui pageidaujant, sudaromos sąlygos jį prižiūrinčiam šeimos nariui, tėvams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems asmens interesus atstovaujantiems asmenims dalyvauti sudarant ir pasirašant sutartį.

Sutartis tarp paslaugos teikėjo ir asmens ar (ir) jo tėvų, šeimos narių ar globėjų (rūpintojų) sudaroma vienerių metų laikotarpiui.

Asmuo atvykdamas į globos namus turi pateikti dokumentus:

Asmens pasas, tapatybės kortelę arba leidimą nuolatinai gyventi Lietuvoje;

Neįgaliojo pažymėjimą;

Iš gydančio gydytojo, sveikatos formą N r. 27/a Maitinimo organizavimas

Paslaugos gavėjo maitinimo organizavimas derinamas kiekvieną kartą su paslaugos gavėjo šeimos nariais, tėvais ar globėjais, kurie rūpinasi paslaugos gavėju ir esant galimybei su pačiu paslaugos gavėju. Tiekėjas maitinimo grafiką - pusryčius, pietus, pavakarius ir vakarienę derina individualiai su paslaugos gavėju, jo tėvais ar globėjais.

Paslaugos kaina: Nuoroda: "Paslaugos"-"Paslaugų kainos"

Globos namų internetinės svetainės adresas: www.vsgn.lt

Asmens arba padalinio atsakingo už paslaugos teikimą kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardė: Loreta Grigaliūnienė

Pareigos: direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;

Telefono numeris: 8 694 57009

Elektroninio pašto adresas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-10-23